Všeobecné obchodné podmienky

1          Záväznosť

1.1       Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) spoločnosti Daybyme s.r.o., so sídlom Grösslingova 52, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 409 760, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 113088/B (ďalej len „Objednávateľ“) sa riadia všetky a akékoľvek právne vzťahy medzi Objednávateľom a akoukoľvek inou osobou poskytujúcou akékoľvek plnenie v prospech Objednávateľa (ďalej len „Poskytovateľ“ a spoločne s Objednávateľom aj ako „Strany“ a ktorýkoľvek z nich aj ako „Strana“) v súvislosti s rokovaním o uzavretí a/alebo uzavretím akejkoľvek zmluvy, dohody a/alebo akéhokoľvek právneho vzťahu, ktorého súčasťou bude odkaz na tieto VOP (ďalej len „Zmluva“) a všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, pokiaľ nie je v Zmluve výslovne uvedené inak.

1.2       Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú prílohu Zmluvy a predstavujú jej neoddeliteľnú súčasť. Akékoľvek ustanovenia výslovne uvedené v Zmluve, ktoré sa líšia od VOP, majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

2          Vymedzenie pojmov

2.1       Ak v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, nasledujúce pojmy majú v Zmluve tento význam:

Autorský zákon

je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (alebo akýkoľvek iný Právny predpis, ktorým môže byť nahradený);

Dielo

je akékoľvek a každé dielo (hmotné či nehmotné (najmä digitálne)), dokumentácia a/alebo informácia, ako aj všetky ostatné hmotné či nehmotné (najmä digitálne) výsledky alebo výstupy Služieb, ktoré má Poskytovateľ vypracovať, predložiť, poskytnúť, vykonať a/alebo zabezpečiť v súlade so Zmluvou;

DPH

je daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (alebo akéhokoľvek iného Právneho predpisu, ktorým môže byť nahradený a ktorý bude ukladať podobnú daň);

Dôverné informácie

majú význam uvedený v ods. 13.1;

Duševné vlastníctvo Poskytovateľa

sú všetky Práva duševného vlastníctva relevantné pre Práce alebo Projekt, ktoré vytvoril Poskytovateľ alebo jeho subdodávatelia, ale netvoria súčasť Projektového duševného vlastníctva;

Informácie o Projekte

majú význam uvedený v ods. 13.3;

Licencia

má význam uvedený v ods. 11.3;

Obchodný zákonník

je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (alebo akýkoľvek iný Právny predpis, ktorým môže byť nahradený);

Odborná starostlivosť

je uplatňovanie odborných znalostí, starostlivosti, opatrnosti, úsudku a predvídavosti do takej miery, ktorá by sa zvyčajne očakávala od vysokokvalifikovaného, skúseného a uznávaného odborníka v príslušnej oblasti konajúceho s náležitou starostlivosťou, v dobrej viere, v najlepšom záujme a na dosiahnutie cieľa svojich klientov, a to v súlade s príslušnými Právnymi predpismi;

Odovzdanie

má význam uvedený v ods. 8.2.1;

Odplata

má význam uvedený v ods. 3.1;

Odškodnené osoby

majú význam uvedený v ods. 10.8.1;

Oznámenie

má význam uvedený v ods. 14.1;

Práce

sú všetky a akékoľvek Diela a/alebo Služby poskytované podľa Zmluvy;

Pracovný deň

je deň okrem soboty, nedele alebo iného dňa, ktorý je v Slovenskej republike štátnym sviatkom;

Práva duševného vlastníctva

sú všetky práva týkajúce sa priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú registrované, okrem iného vrátane práv na ďalej uvedené záležitosti, práv vzniknutých z nich alebo v súvislosti s nimi: patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, autorské práva, databázové práva, licenčné zmluvy, práva na softvér, práva na vynálezy, chránené technické a vedecké informácie, know-how, technické riešenia bez ohľadu na to, či môžu byť zaregistrované a/alebo chránené ako úžitkový vzor a/alebo požívať akúkoľvek inú ochranu a všetky ostatné práva duševného vlastníctva a priemyselného vlastníctva vrátane práv nadobudnutých alebo rozšírených registráciou alebo akýmkoľvek zápisom takýchto práv do príslušného registra (vrátane práva podať žiadosť o zápis do takého registra) a žiadosť o registráciu takýchto práv (vrátane práva prednosti na podanie patentovej prihlášky, práva prednosti na podanie prihlášky dizajnu, práva prednosti na podanie prihlášky ochrannej známky a/alebo práva prednosti na podanie prihlášky úžitkového vzoru);

Pravidlá Sociálnej siete

sú všetky príslušné pravidlá, usmernenia, nariadenia, interné smernice alebo akékoľvek iné dokumenty upravujúce používanie akejkoľvek Sociálnej siete a správanie užívateľov Sociálnej siete na Sociálnej sieti;

Právne predpisy

sú všetky príslušné vnútroštátne, zahraničné, európske, medzinárodné alebo iné zákony, podzákonné právne predpisy, nariadenia, normy, úradné nariadenia, rozhodnutia, zásady občianskeho práva, predpisy alebo iné normatívne dokumenty alebo akákoľvek vyhláška, nariadenie alebo podobný normatívny akt akéhokoľvek štátneho orgánu alebo akékoľvek ich ustanovenie v rozsahu, v ktorom je vyššie uvedený normatív zákonne záväzný v danom čase a za daných okolností;

Profil

je akýkoľvek a každý profil užívateľa, stránka, skupina, hashtag a/alebo akýkoľvek iný nástroj alebo identita, prostredníctvom ktorého Poskytovateľ vystupuje na Sociálnej sieti a prostredníctvom ktorého má Poskytovateľ podľa Zmluvy zabezpečiť plnenie Zmluvy;

Projekt

je príslušný projekt Objednávateľa, ktorý môže byť určený v Zmluve, alebo o ňom môže Objednávateľ inak informovať Poskytovateľa a v súvislosti s ktorým sa obstarávajú Práce;

Projektové duševné vlastníctvo

má význam uvedený v ods. 11.1;

Rozhodný deň

má význam uvedený v ods. 7.2;

Služby

sú všetky a akékoľvek služby a/alebo iné činnosti akéhokoľvek druhu, ktoré má poskytnúť, vykonať a/alebo zabezpečiť Poskytovateľ v súlade so Zmluvou, a akékoľvek iné služby a činnosti v súvislosti s Projektom;

Sociálna sieť

znamená každú a akúkoľvek sociálnu sieť, prostredníctvom ktorej má Poskytovateľ podľa Zmluvy zabezpečiť plnenie Zmluvy, najmä, nie však výlučne (i) Facebook; (ii) Instagram; (iii) TikTok; (iv) YouTube; (v) LinkedIn; atď.

Straty

sú všetky škody, súdne poplatky a odmeny právnych poradcov, znalcov a konzultantov, náhrady škody, výdavky, náklady, Záväzky, pokuty, penále, nároky, požiadavky a dôvody žaloby akéhokoľvek druhu, či už priame, nepriame alebo následné, vyplývajúce z porušenia zmluvných záväzkov, nepresnosti alebo zavádzajúcej povahy akýchkoľvek vyhlásení alebo ubezpečení, alebo z príslušných Právnych predpisov alebo vzniknuté v súvislosti s uvedeným a „Strata“ je ktorákoľvek z uvedených záležitostí;

Ťarcha“ alebo „Ťarchy

je akékoľvek súčasné alebo budúce bremeno, hypotéka, záloh, záruka, zabezpečenie, zabezpečovací prevod práva, podmienečný prevod, pohľadávka, záväzok, záložné právo, povinnosť, opcia, zmluvný záväzok, prednosť, predajné právo, notárske exekučné tituly, práva na spätné odkúpenie, výhrada lepšej kúpy, výhrada vlastníctva, predkupné právo (právo prvého odmietnutia), zabezpečenie akéhokoľvek druhu alebo iné podobné práva tretích strán akéhokoľvek druhu, či už vzniknuté na základe zmluvy, zo zákona alebo inak;

Ubezpečenia Poskytovateľa

majú význam uvedený v ods. 6.1;

Vady

majú význam uvedený v ods. 9.1;

Vyššia moc

je ktorákoľvek z okolností alebo udalostí uvedených ďalej, pokiaľ je takáto okolnosť alebo udalosť mimo kontroly dotknutej Strany, nie je primerane predvídateľná, bráni dotknutej Strane v plnení jej záväzku/-ov podľa Zmluvy alebo požadovaného/-ých druhou Stranou v súlade so Zmluvou a dotknutá Strana ju nemohla odvrátiť, zmierniť ju alebo ju prekonať (pri vynaložení Odbornej starostlivosti):

(i)        nepriaznivé prírodné javy, katastrofy a živelné pohromy v mieste výkonu činnosti Strany;

(ii)       vojna (či už vyhlásená alebo nie), občianska vojna alebo iné nepriateľské činy vrátane invázie, sabotáže, vandalizmu, nepokojov, vzbury, terorizmu, revolúcie, činnosti zahraničných nepriateľov, embarga, povstania alebo iného občianskeho nepokoja v mieste výkonu činnosti Strany;

(iii)       plošný lockdown spôsobený epidémiou v mieste výkonu činnosti Strany (ak tento lockdown má preukázateľný negatívny vplyv na plnenie Zmluvy).

Aby sa predišlo pochybnostiam, za udalosť Vyššej moci sa v žiadnom prípade nebude považovať žiadna z týchto udalostí:  (i) Poskytovateľ prestane mať technické, osobné finančné prostriedky alebo schopnosti potrebné na plnenie Zmluvy alebo personálne zdroje, technické vybavenie alebo čokoľvek iné potrebné na poskytovanie Prác podľa Zmluvy a príslušných Právnych predpisov, (ii) Poskytovateľ prestane byť držiteľom Oprávnenia potrebného na poskytovanie Prác podľa Zmluvy a príslušných Právnych predpisov alebo inak prestane mať právomoc, oprávnenie alebo spôsobilosť plniť Zmluvu;

Záručná doba

má význam uvedený v ods. 9.9.1;

Záruka za vady

má význam uvedený v ods. 9.9.1;

Záväzky

sú všetky záväzky, úlohy a povinnosti každého druhu, či už vyplývajúce zo zmluvy, zákona alebo inak, či už skutočné alebo podmienené, preukázané, nepreukázané alebo sporné a či už dlhované alebo vzniknuté jednotlivo alebo spoločne a nerozdielne, v postavení hlavného dlžníka alebo ručiteľa a „Záväzok“ znamená ktorýkoľvek z nich;

Zmluva

je príslušná zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktorá odkazuje na tieto VOP tvoriace jej neoddeliteľnú súčasť, pre vylúčenie pochybností, akýkoľvek odkaz na Zmluvu je odkazom na Zmluvu vrátane týchto VOP.

3          Odplata

3.1       V súlade s podmienkami Zmluvy Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi odplatu za Práce dohodnutú Stranami v Zmluve (ďalej len „Odplata“).

3.2       V prípade ak sa Strany v Zmluve nedohodnú na výške Odplaty ináč, Objednávateľ zaplatí za Práce Poskytovateľovi podľa Zmluvy jednorazovú Odplatu vo výške 20,- EUR.

3.3       Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, Odplata predstavuje celkovú, úplnú, fixnú a jednorazovú odplatu za všetky Práce. V prípade dohody na pomernej úhrade Odplaty, ktorá je splatná po dokončení určitého čiastkového cieľa/fázy Prác, bude príslušná časť Odplaty vyplatená len v prípade ukončenia príslušného čiastkového cieľa/fázy Prác, pričom pôjde o celkovú, úplnú, fixnú a jednorazovú odplatu za Práce vykonané do dokončenia príslušného čiastkového míľnika/fázy. Ak je poskytovanie Prác rozdelené do určitých čiastkových míľnikov/fáz, Poskytovateľ začne s každým čiastkovým míľnikom/fázou Prác len na základe výslovného písomného pokynu Objednávateľa, ktorý je Poskytovateľ povinný si vopred od Objednávateľa vyžiadať, inak nebude mať nárok na úhradu príslušnej časti Odplaty ani na žiadnu inú odmenu za dokončenie tohto čiastkového míľnika/tejto fázy.

3.4       Odplata nezahŕňa DPH. Poskytovateľ bude podľa potreby účtovať k Odplate DPH podľa príslušných Právnych predpisov.

3.5       Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, Odplata zahŕňa akékoľvek a všetky náklady, poplatky a ostatné výdavky, ktoré vznikli Poskytovateľovi v súvislosti s Prácami, ktoré sú potrebné alebo nevyhnutné na poskytovanie Prác, alebo ktoré inak vznikli Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním Prác, pričom Poskytovateľ nemá nárok na ich náhradu ani kompenzáciu.

3.6       Odplata je pre Poskytovateľa záväzná. Akákoľvek zmena Odplaty je povolená len s výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Poskytovateľ nemá právo na platbu žiadnych záloh alebo preddavkov v súvislosti s Odplatou, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak.

4          Platobné podmienky

4.1       Objednávateľ uhradí Odplatu na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom a doručenej Objednávateľovi.

4.2       Poskytovateľ je oprávnený fakturovať plnú výšku Odplaty po riadnom a včasnom dokončení Prác bez akýchkoľvek Vád (a ak Práce zahŕňajú Dielo a/alebo viac Diel, po Odovzdaní Diela a odstránení akýchkoľvek Vád vrátane drobných Vád v lehotách stanovených Objednávateľom) a po riadnom a včasnom splnení ostatných podmienok uvedených v Zmluve. Na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa bude môcť Poskytovateľ vystaviť príslušnú faktúru už po Odovzdaní Diela, ale pred riadnym dokončením akýchkoľvek drobných nedokončených nedostatkov Diela alebo iných Prác a/alebo riadnym odstránením akýchkoľvek Vád, ktoré každá jednotlivo a všetky ako celok neovplyvňujú používanie Diela na určený účel, avšak v takom prípade je Objednávateľ oprávnený (bez toho aby boli dotknuté akékoľvek iné práva Objednávateľa podľa príslušných Právnych predpisov alebo Zmluvy) ponechať si časť Odplaty ako zádržné až do výšky desať (10) % z Odplaty na zabezpečenie úplného a riadneho dokončenia akýchkoľvek nedokončených častí Diela alebo Prác a/alebo riadneho odstránenia akýchkoľvek Vád zo strany Poskytovateľa. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť sa a/alebo započítať si svoje nároky voči takto zadržaným platbám, s čím Poskytovateľ vyslovene súhlasí. Ak sa dohodne úhrada Odplaty po častiach po dokončení určitého čiastkového míľnika/fázy Prác, ustanovenia tohto ods. 4.2 sa primerane vzťahujú na každý čiastkový míľnik/každú fázu Prác.

4.3       Všetky faktúry sú splatné do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď Objednávateľ prijal príslušnú faktúru riadne vystavenú v súlade so Zmluvou, pokiaľ Objednávateľ voči faktúre nenamietal v súlade s ods. 4.6. Ak dátum splatnosti nie je Pracovným dňom, platba je splatná v nasledujúci Pracovný deň. Všetky ostatné platby podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako sú úroky z omeškania, zálohy, náhrada nákladov alebo škody, budú splatné na tridsiaty (30.) deň od vystavenia príslušnej faktúry.

4.4       Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných Právnych predpisov a jasnú identifikáciu Zmluvy.

4.5       Poskytovateľ doručí všetky faktúry Objednávateľovi na adresu na doručovanie Oznámení podľa článku 14, pokiaľ Objednávateľ nebude informovať Poskytovateľa o inej adrese na účely doručenia faktúr.

4.6       Objednávateľ je povinný uhradiť Odplatu, len ak bola faktúra riadne vystavená a doručená v súlade so Zmluvou a príslušnými Právnymi predpismi. Objednávateľ má právo namietať voči faktúre a vrátiť ju v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti podľa príslušných Právnych predpisov, je v rozpore so Zmluvou, alebo obsahuje neúplné alebo nesprávne údaje. Objednávateľ uvedie dôvody vrátenia faktúry a Poskytovateľ faktúru opraví alebo vystaví novú faktúru alebo dobropis. V prípade chybnej faktúry Objednávateľ nie je povinný uhradiť Odplatu k dátumu splatnosti.

4.7       Objednávateľ uhradí Odplatu bankovým prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený v Zmluve alebo na iný bankový účet, ktorý mu oznámi Poskytovateľovi dostatočne vopred alebo uvedie na príslušnej faktúre. Objednávateľ má právo vykonať platbu na akýkoľvek bankový účet, ktorý mu oznámi Poskytovateľ. Odplata sa považuje za plne uhradenú, ak je príslušná suma odpísaná z bankového účtu Objednávateľa pred dátumom splatnosti príslušnej platby alebo v tento deň.

4.8       V rozsahu povolenom kogentnými ustanoveniami príslušných Právnych predpisov je Objednávateľ oprávnený vzájomne započítať všetky platby, ktoré mu Poskytovateľ dlhuje (vrátane splatných, nesplatných a premlčaných platieb) voči akejkoľvek platbe (vrátane splatných, nesplatných a premlčaných platieb), ktorú má uhradiť Objednávateľ Poskytovateľovi, bez ohľadu na právny titul platby Objednávateľa.

4.9       V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou Odplaty má Poskytovateľ nárok výlučne na úroky z omeškania vo výške určenej v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.

5          Povinnosti Poskytovateľa

5.1       Všeobecné povinnosti

5.1.1   Poskytovateľ sa zaväzuje, že Práce a všetky výsledky Prác akéhokoľvek druhu vyhotoví, vykoná, dokončí, vypracuje alebo zabezpečí v súlade so:

(i)        Zmluvou a všetkými v nej uvedenými požiadavkami a špecifikáciami; a

(ii)       všetkými príslušnými Právnymi predpismi a Pravidlami Sociálnej siete (ak k plneniu Zmluvy využíva Sociálnu sieť); a

(iii)      všetkými inštrukciami, pokynmi a pripomienkami Objednávateľa.

5.1.2   Poskytovateľ zabezpečí, aby:

(i)        všetky Práce vykonávali osoby alebo subjekty, ktoré sú riadne vyučené, kvalifikované (a ak túto povinnosť ukladajú príslušné Právne predpisy, sú držiteľmi úradného povolenia, certifikátu alebo oprávnenia) a dostatočne skúsené, pričom budú konať s Odbornou starostlivosťou;

(ii)       všetky Práce vykonával, dokončil alebo zabezpečil Poskytovateľ s Odbornou starostlivosťou, na riziko a náklady Poskytovateľa, v najlepšom záujme a v prospech Objednávateľa, pričom budú vo všetkých ohľadoch primerané, presné, dostatočné a vhodné na určený účel v súvislosti s Projektom k spokojnosti Objednávateľa;

(iii)      Dielo a všetky ostatné výsledky Prác, boli pri predložení na schválenie Objednávateľovi adekvátne, presné a dostatočné na to, aby sa ktorékoľvek z nich mohli použiť akýmkoľvek spôsobom na účely Projektu alebo v súvislosti s ním.

5.1.3   Poskytovateľ je povinný:

(i)        riadne a včas vykonať Práce v termínoch uvedených v Zmluve (alebo v súlade s príslušnými čiastkovými časovými míľnikmi uvedenými v Zmluve);

(ii)       dôkladne a riadne sa oboznámiť (s vynaložením Odbornej starostlivosti) so všetkými špecifikáciami a požiadavkami uvedenými v Zmluve alebo s požiadavkami, ktoré sú alebo môžu byť potrebné na riadne poskytnutie Prác a úspešnú realizáciu Projektu, a informovať Objednávateľa, hneď ako to bude primerane možné, o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na riadne a včasné plnenie Prác alebo Projektu (alebo akejkoľvek ich časti);

(iii)      pravidelne informovať Objednávateľa o priebehu všetkých procesov súvisiacich s poskytovaním Prác vrátane procesov súvisiacich s vyhotovením Diela a bezodkladne poskytnúť Objednávateľovi všetky výsledky Prác;

(iv)      spolupracovať a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť tretím stranám zapojeným do Projektu;

(v)       poskytovať Práce takým spôsobom, aby nespôsobil porušenie povinností Objednávateľa, ktoré mu vyplývajú z akýchkoľvek Právnych predpisov, Pravidiel Sociálnej siete, zmlúv alebo zmluvných dojednaní existujúcich v danom čase v súvislosti s Projektom;

(vi)      neodchyľovať sa od inštrukcií a pokynov Objednávateľa daných Poskytovateľovi;

(vii)     ihneď po prijatí inštrukcie alebo pokynu zo strany Objednávateľa posúdiť s Odbornou starostlivosťou, či by táto inštrukcia alebo tento pokyn mohli mať negatívny vplyv na Projekt alebo poskytovanie Prác, alebo by mohli byť inak nevhodné, a pokiaľ možno okamžite v deň, keď pri vynaložení Odbornej starostlivosti zistí, že inštrukcia alebo pokyn by mohli mať takýto negatívny vplyv alebo by mohli byť inak nevhodné, to oznámiť Objednávateľovi telefonicky na telefónne číslo/-a uvedené v Zmluve a zároveň e-mailom na e-mailovú/-é adresu/-y uvedenú/-é v Zmluve, pričom Poskytovateľ nebude pokračovať vo výkone tejto inštrukcie alebo tohto pokynu (a pozastaví plnenie Prác podľa ods. 7.1 len v takom rozsahu, v akom je toto plnenie Prác obmedzené neykonávaním tejto inštrukcie alebo tohto pokynu) do prijatia potvrdenia alebo novej inštrukcie od Objednávateľa;

(viii)     na požiadanie bezodkladne (najneskôr do troch dní) poskytnúť Objednávateľovi všetky predbežné návrhy Diela a akékoľvek súvisiace dokumenty na kontrolu a pripomienkovanie bez dodatočných nákladov pre Objednávateľa vo forme, ktorú bude Objednávateľ požadovať, a priebežne a bez zbytočného odkladu zohľadňovať (bez toho aby bola dotknutá povinnosť Poskytovateľa podľa ods. 5.1.3(vii)) pripomienky a inštrukcie Objednávateľa v procese vykonávania Diela;

(ix)      predložiť všetky dokumenty, žiadosti, potvrdenia, oznámenia, nákresy a všetky ostatné Diela vopred na schválenie Objednávateľovi predtým, než ich finálne odovzdá Objednávateľovi.

5.1.4   Poskytovateľ plne zodpovedá za konanie, opomenutie, porušenie a nedbalosť ktoréhokoľvek svojho subdodávateľa, zástupcu, zamestnanca alebo člena štatutárneho orgánu v plnom rozsahu tak, akoby išlo o konanie, opomenutie, neplnenie alebo zanedbanie Poskytovateľa.

5.1.5   Poskytovanie Prác sa považuje za ukončené iba vtedy, ak (i) Poskytovateľ poskytol všetky Práce a splnil si všetky s nimi súvisiace povinnosti podľa Zmluvy, (ii) žiadne takéto Práce nevykazujú žiadne Vady a (iii) v prípade, že Práce obsahujú Dielo, obe Strany riadne potvrdili odovzdanie Diela v súlade so Zmluvou.

5.1.6   Objednávateľ je oprávnený z času na čas kontrolovať a dozerať na stav a poskytovanie Prác a Poskytovateľ mu poskytne všetku súčinnosť, ktorú bude Objednávateľ v tejto súvislosti požadovať.

5.2       Dielo

5.2.1   Pokiaľ Zmluva neurčuje inak, akékoľvek Dielo vyhotovené podľa Zmluvy alebo v súvislosti so Službami odovzdá Poskytovateľ Objednávateľovi na požiadanie v akejkoľvek podobe a/alebo v akomkoľvek elektronickom formáte. Každé Dielo vypracuje Poskytovateľ v slovenskom jazyku a na žiadosť Objednávateľa v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii. Každé vyhotovenie pre Objednávateľa sa poskytne v súlade s požiadavkami Objednávateľa, zvyčajne jedno v pôvodnej papierovej podobe a jedno na CD (alebo iným spôsobom prijateľným pre Objednávateľa) v elektronickej podobe vhodnej na úspešné kopírovanie a úpravu. Textová časť musí byť kompatibilná s MS OFFICE a grafická časť s Adobe Photoshop, resp. príslušné časti sa poskytnú v akomkoľvek inom formáte, ktorý bude požadovať Objednávateľ.

5.3       Subdodávatelia

5.3.1   Pokiaľ nie je v Zmluve Stranami dohodnuté inak, Poskytovateľ nesmie zadať žiadnu časť Prác subdodávateľovi bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ bude mať právo vetovať na základe vlastného uváženia akéhokoľvek subdodávateľa, ktorého si vyberie Poskytovateľ.

5.3.2   Bez toho, aby bol dotknutý ods. 5.3.1, ak Poskytovateľ uvažuje o zadaní ktorejkoľvek časti Prác subdodávateľovi, oznámi Objednávateľovi rozsah Prác, ktoré chce potenciálne zadať subdodávateľovi, ako aj meno a prípadnú ponuku osoby, ktorá má záujem poskytovať tieto Práce ako subdodávateľ (vrátane finančných podmienok ponuky). Následne bude mať Objednávateľ právo vymenovať alternatívneho subdodávateľa pre takéto Práce a Poskytovateľ je povinný zazmluvniť tohto subdodávateľa. Poskytovateľ má právo odmietnuť nomináciu Objednávateľa, iba ak (i) sa ponuka nominanta Objednávateľa nezhoduje s finančnými podmienkami ponuky nominanta Poskytovateľa.

5.3.3   Bez ohľadu na uvedené je Poskytovateľ po celý čas zodpovedný za konanie a neplnenie akéhokoľvek subdodávateľa, jeho zástupcov alebo zamestnancov, akoby šlo o konanie a neplnenie Poskytovateľa a za ich súlad s ustanoveniami Zmluvy pri poskytovaní Prác. Objednávateľ sa na základe Zmluvy ani inak nepovažuje za stranu, ktorá má akýkoľvek zmluvný záväzok voči akémukoľvek subdodávateľovi.

5.3.4   Výlučne Poskytovateľ je zodpovedný za úhradu všetkých súm splatných podľa každej platnej subdodávateľskej zmluvy každému subdodávateľovi a Poskytovateľ zabezpečí, aby dátum splatnosti akýchkoľvek platieb Poskytovateľa jeho subdodávateľom podľa platnej subdodávateľskej zmluvy nepresiahol tridsať (30) dní a aby sa všetky platby subdodávateľom uhradili v tejto lehote splatnosti.

5.3.5   Objednávateľ môže odporučiť Poskytovateľovi, aby zazmluvnil určitého subdodávateľa, kedykoľvek to bude považovať za potrebné na včasné dosiahnutie účelu Zmluvy alebo úspešnú realizáciu Projektu. Poskytovateľ toto odporúčanie Objednávateľa zváži a svoje rozhodnutie (vrátane jeho odôvodnenia) oznámi Objednávateľovi do piatich (5) Pracovných dní od tohto odporúčania. Poskytovateľ nie je povinný zazmluvniť subdodávateľa, ktorého odporučí Objednávateľ, avšak vynaloží maximálne možné úsilie na zazmluvnenie subdodávateľa, ktorého účasť je potrebná na úspešnú realizáciu Projektu.

5.4       Ďalšie povinnosti

5.4.1   V prípade, že Poskytovateľ spracúva osobné údaje v súvislosti so Zmluvou a/alebo v súvislosti s poskytovaním Prác, je povinný spracúvať ich v súlade s príslušnou legislatívou o ochrane osobných údajov, najmä nariadením (EÚ) 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ je na žiadosť Objednávateľa povinný predložiť dôkaz o riadnom spracúvaní osobných údajov.

5.4.2   Poskytovateľ je povinný vždy dodržiavať všetky príslušné Právne predpisy v oblasti boja proti protispoločenskej činnosti a korupcii, a najmä v súvislosti s poskytovaním Prác podľa Zmluvy, v súvislosti s Projektom alebo v súvislosti s inými obchodnými dojednaniami, ktoré sa týkajú Objednávateľa, nesmie poskytnúť, prisľúbiť ani ponúknuť žiadnu platbu, ani previesť, či už priamo alebo nepriamo, nič hodnotné žiadnej osobe s cieľom alebo účinkom verejného alebo obchodného úplatkárstva/korupcie alebo iných nezákonných alebo nevhodných praktík na získanie alebo udržanie obchodu alebo akejkoľvek inej výhody.

6          Vyhlásenia a ubezpečenia

6.1       Poskytovateľ uzatvorením Zmluvy vyhlasuje a zaručuje Objednávateľovi a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každé z jeho vyhlásení a ubezpečení podľa Zmluvy a v súvislosti s ňou, najmä vyhlásenia a ubezpečenia podľa tohto článku 6 (ďalej len „Ubezpečenia Poskytovateľa“ a každá z nich „Ubezpečenie Poskytovateľa“) boli pravdivé, presné a neboli zavádzajúce ku dňu uzatvorenia Zmluvy a že budú pravdivé, presné a nebudú zavádzajúce počas celej doby platnosti Zmluvy a ku dňu dokončenia Prác.

6.2       Poskytovateľ uzatvorením Zmluvy vyhlasuje a zaručuje, že:

6.2.1   Poskytovateľ, ktorý je právnickou osobou, je spoločnosť riadne založená a platne existujúca podľa príslušných Právnych predpisov v krajine jej vzniku;

6.2.2   Poskytovateľ, ktorý je fyzickou osobou, má plnú a neobmedzenú schopnosť a spôsobilosť plne nadobúdať práva a povinnosti (spôsobilosť na právne úkony);

6.2.3   Poskytovateľ má aktívny Profil;

6.2.4   Profil nebol zablokovaný, pozastavený ani akokoľvek ináč obmedzený z dôvodu porušenia Pravidiel Sociálnej siete;

6.2.5   Poskytovateľ má všetky licencie a oprávnenia poskytovať Práce;

6.2.6   Poskytovateľ má oprávnenie a právomoc plniť Zmluvu a plniť si svoje povinnosti podľa Zmluvy;

6.2.7   neexistujú žiadne prebiehajúce ani hroziace žaloby, spory, nároky, požiadavky, vyšetrovania, rozhodcovské konania ani iné konania voči Poskytovateľovi, ktoré by mohli ovplyvniť poskytovanie Prác alebo by mohli akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť akékoľvek práva Objednávateľa k Dielu;

6.2.8   Poskytovateľ nedostal žiadne oznámenie o tom, že sa začalo akékoľvek konanie o všeobecnom vyrovnaní s jeho veriteľmi, o konkurze, reštrukturalizácii, likvidácii alebo zrušení (alebo o podobnom procese príslušnom podľa Právnych predpisov akejkoľvek príslušnej jurisdikcie), a žiadne takéto konanie proti nemu neprebieha ani mu nehrozí a neexistujú ani nehrozia žiadne podmienky na začatie takého konania;

6.2.9   Poskytovateľ nedostal žiadne oznámenie o tom, že Sociálna sieť začala voči nemu resp. Profilu na tejto Sociálnej sieti akékoľvek konanie podľa Pravidiel Sociálnej siete, ktorého výsledkom by mohlo byť zablokovanie, pozastavenie a/alebo akékoľvek iné obmedzenie jeho Profilu alebo iné obmedzenie užívania Sociálnej siete Poskytovateľom z dôvodu porušenia Pravidiel Sociálnej siete;

6.2.10 Poskytovateľ má technické, personálne a finančné prostriedky, schopnosti a skúsenosti potrebné na plnenie Zmluvy a má personál, vybavenie a/alebo všetko ostatné, čo je potrebné na poskytovanie Prác v súlade so Zmluvou, príslušnými Právnymi predpismi a Pravidlami Sociálnej siete;

6.2.11 Zmluva obsahuje dostatočné špecifikácie Prác, ktoré môžu byť požadované alebo potrebné na poskytovanie Prác (a akýchkoľvek ich častí) bez akýchkoľvek Vád a s Odbornou starostlivosťou, a Poskytovateľ sa oboznámil s podmienkami Prác uvedenými v Zmluve a ktorejkoľvek jej prílohe a v plnom rozsahu bez akéhokoľvek obmedzenia prijíma ich obsah.

6.3       Poskytovateľ uzatvorením Zmluvy berie na vedomie, že Objednávateľ uzavrel Zmluvu spoliehajúc sa na uvedené Ubezpečenia Poskytovateľa. Každé z ubezpečení Poskytovateľa je samostatné a nezávislé a nie je obmedzené odvolaním sa na žiadne iné ubezpečenie Poskytovateľa.

6.4       Bez toho aby boli dotknuté práva Objednávateľa požadovať odškodnenie alebo náhradu škody za porušenie ktoréhokoľvek Ubezpečenia Poskytovateľa z akéhokoľvek dôvodu, Poskytovateľ, ako osobitný a nezávislý záväzok, v prípade porušenia akéhokoľvek svojho ubezpečenia, zaplatí Objednávateľovi v hotovosti sumu rovnajúcu sa sume potrebnej na to, aby sa Objednávateľ dostal do stavu, v ktorom by bol, ak by Ubezpečenie Poskytovateľa bolo pravdivé a presné a nebolo zavádzajúce, spolu so všetkými nákladmi a výdavkami (okrem iného vrátane právnych odmien, súdnych poplatkov, odmien znalcov a konzultantov a všetkých nákladov a výdavkov, ktoré vznikli pri vymáhaní súm splatných na základe nároku z porušenia akéhokoľvek Ubezpečenia Poskytovateľa), ktoré vznikli Objednávateľovi priamo alebo nepriamo v dôsledku porušenia ktoréhokoľvek ubezpečenia Poskytovateľa alebo v súvislosti s týmto porušením.

7          Prerušenie Prác a zmena

7.1       Poskytovateľ nie je oprávnený pozastaviť ani prerušiť poskytovanie žiadnych Prác, okrem nasledujúcich dôvodov (avšak len v rozsahu, v akom takýto dôvod ovplyvňuje poskytovanie Prác a bráni ich poskytovaniu):

7.1.1   Objednávateľ vydal oznámenie o zmene podľa ods. 7.6;

7.1.2   Objednávateľ vydal oznámenie o prerušení podľa ods. 7.5;

7.1.3   v prípade, že nastane okolnosť alebo kombinácia okolností, ktoré predstavujú udalosť Vyššej moci;

7.1.4   v prípade, že nastane okolnosť, ktorá podľa Zmluvy výslovne predstavuje dôvod na prerušenie.

7.2       Poskytovateľ informuje Objednávateľa aspoň tri (3) Pracovné dni pred dňom (ďalej len „Rozhodný deň“), po ktorom by pozastavenie alebo prerušenie poskytovania Prác podľa ods. 7.1 objektívne a s vynaložením Odbornej starostlivosti Poskytovateľa spôsobilo, že by sa nemohli splniť lehoty na dokončenie Prác uvedených v Zmluve a v tomto oznámení bude informovať Objednávateľa o Rozhodnom dni. V prípade pozastavenia alebo prerušenia poskytovania ktorejkoľvek Práce podľa ods. 7.1.1, 7.1.2 alebo 7.1.4 nedôjde k automatickému predĺženiu lehôt na dokončenie Prác uvedených v Zmluve. Ak po prijatí oznámenia o Rozhodnom dni Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi, že trvá na zmene alebo pozastavení podľa ods. 7.1.1, 7.1.2 alebo 7.1.4, alebo nastanú okolnosti podľa ods. 7.1.3, lehoty na dokončenie Prác podľa Zmluvy sa predĺžia o dobu, ktorá je absolútne nevyhnutná, avšak maximálne o dobu rovnajúcu sa dobe od Rozhodného dňa do dňa, keď by sa malo obnoviť riadne poskytovanie Prác v súlade so Zmluvou. Strany písomne potvrdia toto predĺženie lehôt na poskytovanie Prác podľa Zmluvy.

7.3       Pokiaľ Poskytovateľ nemôže poskytovať Práce z dôvodov podľa ods. 7.1.37.1.4 Objednávateľ nebude mať právo požadovať plnenie zo strany Poskytovateľa, ak Poskytovateľ:

7.3.1   informoval Objednávateľa o výskyte týchto udalostí bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do troch (3) Pracovných dní odo dňa, keď sa Poskytovateľ o takejto udalosti dozvedel, alebo sa mohol o takejto udalosti dozvedieť, ak by konal s Odbornou starostlivosťou; a

7.3.2   vynaloží všetko primerané úsilie a prijme všetky primerané opatrenia na zmiernenie alebo minimalizovanie akýchkoľvek ich účinkov.

7.4       Vyššia moc

7.4.1   Počas celého trvania akejkoľvek udalosti Vyššej moci Strany s Odbornou starostlivosťou zabezpečia, aby daná Strana podnikla všetky primerané kroky alebo opatrenia, ktoré by mohli zabrániť omeškaniu alebo zmierniť akékoľvek omeškanie pri plnení ktorejkoľvek z jej príslušných povinností podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou spôsobené takouto udalosťou. Poskytovateľ nemá nárok na náhradu žiadnych nákladov ani Strát, ktoré mu vznikli v súvislosti s udalosťou Vyššej moci.

7.4.2   Bez toho, aby bol dotknutý ods. 7.4.1 sa Strany zaväzujú bez zbytočného odkladu po prijatí oznámenia podľa ods. 7.3.1 rokovať v dobrej viere a vynaložiť všetko komerčne primerané úsilie, aby sa dohodli na vhodných krokoch a opatreniach, ktoré treba prijať s cieľom zabrániť dôsledkom príslušnej udalosti Vyššej moci alebo ich zmierniť a čo najskôr potom umožniť nerušené plnenie Zmluvy. Ak Zmluvné strany:

(i)        nedosiahnu dohodu o takýchto krokoch a opatreniach do troch (3) mesiacov od výskytu takejto udalosti Vyššej moci; a

(ii)       takáto udalosť Vyššej moci pretrváva;

každá Strana je oprávnená vypovedať Zmluvu písomnou výpoveďou druhej Strane.

7.5       Prerušenie Prác

7.5.1   Objednávateľ môže oznámením nariadiť Poskytovateľovi, aby prerušil Práce alebo ktorúkoľvek ich konkrétnu časť, na základe čoho je Poskytovateľ povinný výkon Práce prerušiť. Ak Objednávateľ doručí Poskytovateľovi pokyn na obnovenie prerušených Prác, Poskytovateľ bude pokračovať v poskytovaní takýchto Prác bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do troch (3) Pracovných dní od prijatia pokynu Objednávateľa.

7.5.2   Poskytovateľ ihneď po prijatí oznámenia o prerušení Prác podľa ods. 7.5.1 s vynaložením Odbornej starostlivosti preskúma, či Objednávateľovi hrozí vznik akýchkoľvek Strát v dôsledku tohto prerušenia alebo v súvislosti s ním. Ak Poskytovateľ na základe uvedeného skúmania zistí akúkoľvek takú hrozbu, okamžite o nej bude informovať Objednávateľa a k požadovanému prerušeniu pristúpi až po potvrdení pôvodného oznámenia o prerušení zo strany Objednávateľa a v súlade s ním.

7.5.3   Poskytovateľ nie je oprávnený vymáhať od Objednávateľa žiadne náklady na prerušenie ani žiadne iné sumy v súvislosti s akýmkoľvek prerušením Prác podľa Zmluvy. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne Straty vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku prerušenia Prác (alebo akejkoľvek ich časti), ak si splnil svoje povinnosti podľa ods. 7.5.

7.6       Zmena

7.6.1   Objednávateľ je oprávnený dať Poskytovateľovi pokyn na zmenu alebo doplnenie Prác alebo akejkoľvek ich časti tým, že dá Poskytovateľovi pokyn na zmenu. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť pokyn na zmenu len v prípade, že by takáto zmena:

(i)        bola pre Poskytovateľa objektívne nerealizovateľná; alebo

(ii)       mala podstatný negatívny vplyv na kvalitu Prác; pričom

Poskytovateľ musí Objednávateľovi poskytnúť oznámenie s vysvetlením dôvodov zamietnutia.

7.6.2   Pred vydaním pokynu na zmenu môže Objednávateľ požiadať Poskytovateľa o vypracovane návrhu na zmenu oznámením, v ktorom mu poskytne všeobecný opis príslušnej zmeny. Poskytovateľ po prijatí takejto žiadosti o návrh na zmenu od Objednávateľa bez zbytočného odkladu preskúma jej rozsah s vynaložením Odbornej starostlivosti (a v prípade potreby bez zbytočného odkladu požiada Objednávateľa o doplňujúce informácie) a poskytne Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od prijatia žiadosti o návrh na zmenu, Poskytovateľov návrh na zmenu obsahujúci (i) podrobnosti o Prácach, ktoré Poskytovateľ považuje za potrebné alebo dodatočné (tzv. naviacpráce) z dôvodu vykonania takejto zmeny, (ii) Poskytovateľov návrh prípadných potrebných úprav času na dokončenie Prác požadovaných z dôvodu takejto zmeny alebo jeho odhadované možné skrátenie v dôsledku tejto zmeny, (iii) Poskytovateľov návrh potrebného zvýšenia Odplaty za vykonanie takejto zmeny alebo výšku prípadných nákladov ušetrených v dôsledku vykonania tejto zmeny za predpokladu, že Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie na minimalizovanie akýchkoľvek dodatočných nákladov a maximalizovanie akýchkoľvek úspor a (iv) informácie o prípadných Stratách, ktoré by Objednávateľovi mohli vzniknúť v dôsledku takejto zmeny alebo v súvislosti s ňou, alebo o akomkoľvek nepriaznivom vplyve takejto zmeny na plnenie Prác alebo Projektu.

7.6.3   Objednávateľ bez zbytočného odkladu po doručení návrhu na zmenu od Poskytovateľa takýto návrh na zmenu buď bezpodmienečne potvrdí alebo zamietne (s pripomienkami). Ak Objednávateľ zamietne návrh na zmenu a Strany nie sú schopné dosiahnuť dohodu do desiatich (10) Pracovných dní od zamietnutia Poskytovateľovho pôvodného návrhu na zmenu Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

7.6.4   Akékoľvek práce alebo služby vykonané na realizovanie zmeny sa považujú za súčasť Prác a podliehajú všetkým príslušným ustanoveniam Zmluvy.

7.6.5   Bez ohľadu na uvedené je Objednávateľ kedykoľvek oprávnený obmedziť rozsah Prác a požadovať od Poskytovateľa zodpovedajúce zníženie Odplaty. Po znížení rozsahu Prác Strany následne upravia Zmluvu na potvrdenie zníženia rozsahu.

8          Odovzdanie Diela, vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva

8.1       Platnosť

8.1.1   S prihliadnutím na povahu Prác sa na Dielo vzťahujú ustanovenia tohto ods. 8 týkajúce sa odovzdania. Okrem toho platia tieto ustanovenia podľa potreby aj pre ostatné hmotné a/alebo materiálne výsledky alebo výstupy Služieb, ktoré sa majú odovzdať Objednávateľovi.

8.1.2   Bez ohľadu na uvedené Poskytovateľ po ukončení Prác bez zbytočného odkladu (v každom prípade do piatich (5) Pracovných dní od ukončenia Prác):

(i)        odovzdá Objednávateľovi všetku korešpondenciu, všetky harmonogramy, dokumenty, záznamy, splnomocnenia alebo iné oprávnenia, prípadné prístupové karty a kľúče v súvislosti s plnením Služieb alebo Zmluvy a všetky ostatné informácie, ktorými disponuje a ktoré sa týkajú Prác alebo príslušného Projektu, a to vo všetkých formách, či už písomnej, elektronickej alebo inej;

(ii)       zničí alebo natrvalo vymaže všetky ich kópie a neuchová si žiadne takéto kópie v žiadnej forme;

(iii)      na žiadosť Objednávateľa písomne potvrdí, že si splnil svoje povinnosti podľa tohto odseku;

Nič v tomto ods. 8.1.2 neukladá Poskytovateľovi povinnosť odovzdať ani zničiť uvedené dokumenty, pokiaľ je Poskytovateľ povinný uchovávať ich v zmysle platných Právnych predpisov.

8.2       Odovzdanie Diela

8.2.1   Poskytovateľ riadne odovzdá Objednávateľovi každé dokončené Dielo v súlade so Zmluvou (ďalej len „Odovzdanie“). Každé Dielo budú odovzdané v množstve, rozsahu, kvalite a v počte vyhotovení uvedených v Zmluve alebo určenom Objednávateľom a bez akýchkoľvek Vád. Dielo možno odovzdávať po častiach, ak tak určuje Zmluva, pričom v takom prípade ustanovenia tohto článku 8 platia primerane pre príslušnú časť Diela.

8.2.2   Ihneď po vykonaní každého Diela to Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi a na žiadosť Objednávateľa mu umožní skontrolovať finálne Dielo pred jeho odovzdaním. Objednávateľ má pätnásť (15) Pracovných dní na kontrolu a predloženie pripomienok/zmien Diela pred jeho odovzdaním.

8.2.3   Poskytovateľ riadne zohľadní a zapracuje pripomienky/zmeny Objednávateľa a najneskôr päť (5) Pracovných dní pred odovzdaním Diela oznámi Objednávateľovi navrhovaný dátum Odovzdania Diela.

8.2.4   Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámi Objednávateľovi akékoľvek možné omeškanie s odovzdaním Diela.

8.2.5   Pri odovzdávaní Diela bude Objednávateľ oprávnený Dielo skontrolovať.

8.2.6   Poskytovateľ vykoná postup Odovzdania tak, aby bolo Dielo odovzdané najneskôr v termíne dohodnutom na dokončenie a vykonanie Diela.

8.2.7   Na žiadosť Objednávateľa Poskytovateľ a Objednávateľ spíšu odovzdávací protokol, v ktorom budú uvedené všetky relevantné skutočnosti týkajúce sa odovzdania Diela, obsahujúci najmä:

(i)        presný čas, dátum a miesto odovzdania;

(ii)       opis Diela; a

(iii)      akékoľvek prípadné Vady spočívajúce v drobných nedokončených prácach a vadách, ktoré jednotlivo a ako celok neovplyvňujú používanie Diela ani jeho príslušnej časti na určený účel, spolu s dohodnutým časom a spôsobom na ich nápravu zo strany Poskytovateľa.

8.3       Prevzatie Diela

8.3.1   Objednávateľ preberie Dielo, pokiaľ nebude mať žiadne Vady a bude mu odovzdané v súlade so Zmluvou. Objednávateľ je oprávnený prevziať Dielo vykazujúce Vady, ktoré jednotlivo a ako celok neovplyvňujú použitie Diela ani jeho príslušnej časti na určený účel, za predpokladu, že tieto Vady budú riadne odstránené spôsobom a v lehote, ktoré určí Objednávateľ. Ak má Dielo v čase odovzdania akékoľvek Vady, ktoré bránia použitiu Diela alebo jeho príslušnej časti na určený účel, Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo a Poskytovateľ bude v omeškaní s vykonaním Diela. V takom prípade príslušné dôvody zamietnutia prevzatia Diela oznámi Objednávateľ Poskytovateľovi.

8.3.2   Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo:

(i)        pred dohodnutým termínom odovzdania Diela alebo po tomto termíne;

(ii)       predstavujúce len časť Diela alebo dielo, ktoré je nad rámec dohodnutého rozsahu Diela.

8.3.3   Dielo sa považuje za prevzaté v deň, v ktorý Objednávateľ potvrdí prevzatie Diela.

8.4       Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva

8.4.1   Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak a v rozsahu povolenom príslušnými Právnymi predpismi, Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Dielu (alebo k akejkoľvek jeho časti) momentom dokončenia príslušného Diela (alebo ktorejkoľvek jeho časti) Poskytovateľom na základe Zmluvy.

8.4.2   Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, riziko straty alebo škody v súvislosti s Dielom (alebo s ktoroukoľvek jeho časťou) prechádza z Poskytovateľa na Objednávateľa prevzatím Diela (alebo jeho príslušnej časti) Objednávateľom v súlade so Zmluvou.

8.4.3   V prípade, že Objednávateľ na účely Zmluvy odovzdá Poskytovateľovi akýkoľvek materiál, akúkoľvek dokumentáciu alebo iné komponenty alebo veci, riziko ich straty alebo poškodenia prechádza na Poskytovateľa v momente ich odovzdania Poskytovateľovi; vlastnícke právo neprechádza z Objednávateľa na Poskytovateľa.

9          Zodpovednosť za Vady

9.1       Práce (alebo ktorákoľvek ich časť) majú vady, ak nie sú v súlade s požiadavkami Zmluvy, alebo ak neboli vykonané v súlade so Zmluvou, najmä ak Práce nezodpovedajú špecifikáciám alebo požiadavkám uvedeným v Zmluve, alebo ak nemajú atribúty alebo vlastnosti podľa Zmluvy, alebo ak nie sú v súlade s pokynmi Objednávateľa, alebo ak majú právne vady alebo na nich viaznu akékoľvek Ťarchy, alebo ak Práce nie sú v súlade s príslušnými Právnymi predpismi a/alebo Pravidlami Sociálnej siete účinnými v čase poskytovania Prác (ďalej len „Vady“).

9.2       Poskytovateľ zodpovedá za Vady Diela v čase Odovzdania a za akékoľvek následne vzniknuté Vady, ak sú spôsobené porušením Zmluvy zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ je tiež zodpovedný za všetky Vady, ktoré sa vyskytnú v priebehu poskytovania Služieb.

9.3       Bez toho aby bola dotknutá zodpovednosť Poskytovateľa v zmysle príslušných Právnych predpisov, v prípade Vád má Objednávateľ právo:

9.3.1   požadovať od Poskytovateľa:

(i)        odstránenie Vád dodaním náhradných prác alebo služieb namiesto Prác s Vadami;

(ii)       odstránenie Vád dodaním akejkoľvek chýbajúcej časti Prác alebo akejkoľvek jej súčasti; alebo

(iii)      odstránenie právnych vád alebo iných Tiarch v súvislosti s Prácami;

9.3.2   požadovať od Poskytovateľa odstránenie Vád nápravou alebo opravou Prác na náklady Poskytovateľa, ak je táto náprava možná;

9.3.3   požadovať primeranú zľavu z Odplaty; alebo

9.3.4   ukončiť Zmluvu odstúpením od Zmluvy.

9.4       Objednávateľ sa môže s prihliadnutím na povahu Vád a povahu Služieb rozhodnúť pre ktorýkoľvek z nárokov podľa ods. 9.3 na odstránenie Vád. Objednávateľ môže nahradiť alebo zmeniť zvolenú nápravu, pokiaľ to nie je v rozpore s príslušnými Právnymi predpismi.

9.5       Poskytovateľ začne s odstraňovaním Vád bez zbytočného odkladu na žiadosť Objednávateľa najneskôr do troch (3) dní od takejto žiadosti Objednávateľa a Vady odstráni v lehote stanovenej Objednávateľom, najneskôr však do desiatich (10) dní od doručenia takejto žiadosti Objednávateľa.

9.6       Po odstránení Vád Poskytovateľ požiada Objednávateľa o kontrolu a schválenie odstránenia Vád.

9.7       V prípade, že Poskytovateľ Vady neodstráni v danej lehote, alebo ak je zrejmé, že Poskytovateľ nie je schopný zabezpečiť riadne odstránenie Vád, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť túto nápravu sám alebo prostredníctvom tretej strany na náklady a zodpovednosť Poskytovateľa a informovať o tom Poskytovateľa. Po odstránení Vád podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľ nahradí Objednávateľovi na požiadanie všetky náklady alebo Straty, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli, spolu so súvisiacimi úrokmi z omeškania vzniknutými od dátumu úhrady týchto opravných prác zo strany Objednávateľa až do dátumu úplnej náhrady týchto nákladov alebo Strát (vrátane úrokov z omeškania) Poskytovateľom.

9.8       Bez toho aby bolo dotknuté právo požadovať náhradu škody a akékoľvek iné prostriedky nápravy Objednávateľa v zmysle príslušných Právnych predpisov, Poskytovateľ nahradí Objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uplatnením jeho nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za Vady.

9.9       Záruka za Vady

9.9.1   Bez toho aby bola dotknutá zodpovednosť Poskytovateľa v zmysle príslušných Právnych predpisov a bez ohľadu na akékoľvek iné povinnosti Poskytovateľa podľa Zmluvy, od prevzatia Diela (alebo jeho príslušnej časti) po dobu (i) dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, alebo (ii) počas akejkoľvek inej doby uvedenej v Zmluve (ďalej len „Záručná doba“), Poskytovateľ zaručuje, že počas Záručnej doby bude Dielo bez Vád (ďalej len „Záruka za vady“) a bude spôsobilé na určené účely. Záručná doba sa automaticky predlžuje o akúkoľvek dobu, počas ktorej Objednávateľ nemôže používať Dielo z dôvodu Vád, za ktoré zodpovedá Poskytovateľ.

9.9.2   Objednávateľ je oprávnený informovať Poskytovateľa o všetkých relevantných okolnostiach, ktoré predstavujú porušenie Záruky za vady kedykoľvek počas Záručnej doby, keď sa o príslušnej okolnosti dozvie.

9.9.3   Poskytovateľ zodpovedá na vlastné náklady a riziko za odstránenie Vád, o ktorých ho Objednávateľ informoval počas Záručnej doby. V prípade, že Poskytovateľ Vady neodstráni, primerane sa uplatní ods. 9.7.

9.10     Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že platnosť ustanovení § 425 a § 433 až 442 (vrátane) Obchodného zákonníka je vylúčená.

10        Sankcie a odškodnenie

10.1     Bez toho aby boli dotknuté zákonné práva Objednávateľa alebo akékoľvek iné práva podľa týchto VOP, je Objednávateľ oprávnený po doručení oznámenia Poskytovateľovi požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami a vo výške podľa tohto článku 10.

10.2     V prípade, že Poskytovateľ poruší svoju povinnosť podľa ods. 5.1.3(i) (riadne a včas riadne a včas vykonať Práce resp. ich časť), Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške nula celých dve desatiny percenta (0,2 %) z Odplaty (alebo z časti Odplaty zodpovedajúcej príslušnej časti Prác) za každý deň omeškania Poskytovateľa.

10.3     V prípade, že Poskytovateľ poruší svoju povinnosť podľa ods. 9.5 (odstrániť Vady v stanovenej lehote), Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške nula celých dve desatiny percenta (0,2 %) z Odplaty (alebo z časti Odplaty zodpovedajúcej príslušnej časti Prác s Vadami) za každý deň omeškania Poskytovateľa.

10.4     Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške dvadsať percent (20 %) z Odplaty, najmenej však vo výške tisíc eur (1.000,- EUR), ak:

10.4.1 z dôvodu porušenia povinností Poskytovateľa podľa Zmluvy Objednávateľ ukončí Zmluvu odstúpením podľa ods. 12.2.1; alebo

10.4.2 Poskytovateľ poruší svoje povinnosti podľa čl. 13 (pokuta je splatná za každé jednotlivé porušenie).

10.5     Na účely výpočtu zmluvnej pokuty je Odplata uvedená bez DPH.

10.6     Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu bez toho, aby musel preukázať akúkoľvek škodu a Poskytovateľ je povinný ju zaplatiť bez ohľadu na to, či konal úmyselne alebo nedbanlivostne. Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na právo požadovať zmluvnú pokutu, bude mať Objednávateľ nárok na (i) náhradu akejkoľvek škody vzniknutej v súvislosti s daným porušením nad rámec zmluvnej pokuty a (ii) uplatniť si akékoľvek nároky v súvislosti s Vadami Prác. Zmluvná pokuta je splatná do štrnástich (14) dní od doručenia faktúry vystavenej Objednávateľom Poskytovateľovi.

10.7     Zaplatenie zmluvnej pokuty ani náhrady škody nezbavuje Poskytovateľa záväzku riadne si plniť ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa Zmluvy. Zmluvné pokuty splatné Poskytovateľom podľa Zmluvy sú kumulatívne a navzájom sa nevylučujú.

10.8     Odškodnenie

10.8.1 Bez toho aby bolo dotknuté akékoľvek právo Objednávateľa požadovať náhradu škody za porušenie akejkoľvek povinnosti alebo záväzku zo strany Poskytovateľa z akéhokoľvek dôvodu Poskytovateľ ochráni, zbaví zodpovednosti a odškodní Objednávateľa, jeho spoločníkov, konateľov, zamestnancov alebo poradcov (ďalej spoločne len „Odškodnené osoby“) v súvislosti so všetkými Stratami vyplývajúcimi z porušenia povinností Poskytovateľa podľa Zmluvy a v prípade, že Objednávateľ ukončí Zmluvu odstúpením podľa ods. 12.2.1, takéto Straty budú zahŕňať všetky náklady primerane doložené Poskytovateľovi, ktoré môžu Objednávateľovi vzniknúť pri zabezpečení dokončenia Prác.

10.8.2 Bez toho aby bol dotknutý ods. 10.8.1 Poskytovateľ Objednávateľovi na požiadanie nahradí všetky Straty, ktoré Objednávateľovi vznikli v dôsledku porušenia ktorejkoľvek povinnosti alebo záväzku Poskytovateľa z akéhokoľvek dôvodu podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ním, a ako samostatný a nezávislý záväzok, zaplatí Objednávateľovi sumu rovnajúcu sa sume potrebnej na to, aby sa Objednávateľ dostal do stavu, v ktorom by bol, ak by k tomuto porušeniu zo strany Poskytovateľa nikdy nedošlo.

10.9     Žiadny pokyn, inštrukcia ani pripomienka Objednávateľa adresovaná Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním Prác podľa Zmluvy nezbavuje Poskytovateľa zodpovednosti, ktorá mu vyplýva zo Zmluvy, najmä jeho povinnosti postupovať s Odbornou starostlivosťou a informovať Objednávateľa o všetkých negatívnych dôsledkoch, ktoré takýto pokyn, takáto inštrukcia alebo pripomienka môžu mať na riadne a včasné plnenie Prác.

11        Duševné vlastníctvo

11.1     Poskytovateľ zabezpečí, aby všetky Práva duševného vlastníctva, ktoré sú (alebo boli) vyvinuté alebo vytvorené v súvislosti s poskytovaním Prác a/alebo vykonaním Diela alebo v súvislosti s Projektom, či už pred uzavretím Zmluvy alebo potom (ďalej len „Projektové duševné vlastníctvo“), vykonával (v zmysle príslušných Právnych predpisov) výlučne Objednávateľ. Objednávateľ má všetky práva, tituly a nároky na Projektové duševné vlastníctvo a môže ho slobodne používať a využívať (vrátane práva na akékoľvek zmeny, dodatky alebo úpravy Diela alebo výsledkov Diela podľa svojho vlastného uváženia).

11.2     Poskytovateľ uzatvorením Zmluvy postupuje a prevádza všetko Projektové duševné vlastníctvo a súhlasí s postúpením a prevodom (a zabezpečí, že jeho zamestnanci a subdodávatelia podniknú všetky kroky, ktoré sú potrebné na postúpenie a prevod) všetkého Projektového duševného vlastníctva na Objednávateľa. Poskytovateľ podnikne všetky kroky, podpíše všetky dokumenty a poskytne všetku súčinnosť, ktoré môžu byť potrebné alebo vhodné na bezplatný prevod a/alebo bezplatné postúpenie Projektového duševného vlastníctva na Objednávateľa, alebo, ak to neumožňujú príslušné Právne predpisy, za 1 EUR alebo inú minimálnu protihodnotu požadovanú príslušnými Právnymi predpismi (s výhradou ods. 11.4.3) (a zabezpečí, aby tak urobili aj jeho zamestnanci a subdodávatelia), s cieľom umožniť alebo uľahčiť podanie žiadosti o akúkoľvek ochranu Projektového duševného vlastníctva, registrovať prevod alebo postúpenie všetkých takých práv a obhájiť alebo zachovať tieto práva.

11.3     Ak akékoľvek právo Projektového duševného vlastníctva nemožno previesť a/alebo postúpiť na Objednávateľa z dôvodu záväzných ustanovení príslušných Právnych predpisov, Poskytovateľ uzatvorením Zmluvy poskytuje a súhlasí s udelením (a s tým, že zabezpečí, aby jeho zamestnanci a subdodávatelia podnikli všetky potrebné kroky na udelenie), výhradnej, sublicencovateľnej, postupiteľnej a celosvetovej licencie na používanie Diela a všetkého Projektového duševného vlastníctva akýmkoľvek spôsobom na účely Projektu a v rozsahu potrebnom na jeho prípravu a realizáciu a v súvislosti s tým (ďalej len „Licencia“) bezplatne, alebo, ak to neumožňujú príslušné Právne predpisy, za 1 EUR alebo inú minimálnu protihodnotu požadovanú príslušnými Právnymi predpismi (s výhradou ods. 11.4.3) a maximálne na dobu nimi povolenú. Aby sa predišlo pochybnostiam, takéto používanie Diela a Projektového duševného vlastníctva na základe Licencie zahŕňa právo Objednávateľa vykonať akékoľvek zmeny, doplnenia alebo úpravy Diela podľa vlastného uváženia Objednávateľa a v prípade práv na Projektové duševné vlastníctvo, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, zahŕňa všetky spôsoby použitia uvedené v § 19 ods. 4 Autorského zákona. Poskytovateľ týmto udeľuje svoj výslovný súhlas s postúpením Licencie a/alebo udelením sublicencie na základe Licencie zo strany Objednávateľa.

Poskytovateľ nie je oprávnený udeliť licenciu na používanie Projektového duševného vlastníctva žiadnej inej osobe a zdrží sa jeho používania (a zabezpečí, aby jeho zamestnanci a subdodávatelia podnikli všetky potrebné kroky v tejto súvislosti).

Poskytovateľ podnikne všetky kroky, podpíše všetky dokumenty a poskytne všetku asistenciu a kooperáciu, ktorá môže byť potrebná alebo vhodná na udelenie Licencie Objednávateľovi a na zápis Licencie do príslušných registrov podľa príslušných Právnych predpisov (okrem iného vrátane podpísania a predloženia akýchkoľvek žiadostí a iných dokumentov požadovaných na taký zápis alebo v súvislosti s ním) a zabezpečí, aby tak urobili aj jeho zamestnanci a subdodávatelia.

11.4     Poskytovateľ zabezpečí, aby:

11.4.1 zo strany Poskytovateľa nedošlo k žiadnemu porušeniu Práv duševného vlastníctva tretích strán v súvislosti s plnením, tvorbou a/alebo dodaním Prác podľa Zmluvy; a

11.4.2 všetky poplatky, licenčné poplatky a iné sadzby, ktoré môžu byť splatné podľa podmienok akejkoľvek licencie alebo povolenia udeleného Poskytovateľovi v súvislosti s akýmkoľvek prvkom použitým pri vykonávaní Prác uhradil Poskytovateľ; a

11.4.3 akékoľvek náklady, poplatky, licenčné poplatky alebo iná náhrada za prevod, postúpenie, udelenie Licencie alebo poskytnutie výhody z akéhokoľvek Projektového duševného vlastníctva a Duševného vlastníctva Poskytovateľa Objednávateľovi podľa Zmluvy a v súvislosti s ňou sa budú považovať za zahrnuté do Odplaty a Poskytovateľ ani žiadna tretia strana nebude mať právo požadovať ich od Objednávateľa.

11.5     Poskytovateľ bude dodržiavať (a zabezpečí, že jeho zamestnanci a subdodávatelia budú dodržiavať) všetko Projektové duševné vlastníctvo, ako aj všetky Práva duševného vlastníctva obsiahnuté v akýchkoľvek informáciách, dokumentoch a iných materiáloch, ktoré Poskytovateľovi poskytol Objednávateľ tým, že sa zdrží používania takýchto Práv duševného vlastníctva a Projektového duševného vlastníctva na akékoľvek iné účely, než na riadne a včasné plnenie Zmluvy a Poskytovateľ nepodnikne (a zabezpečí, aby jeho zamestnanci a subdodávatelia nepodnikli) žiadne kroky, ktoré by mohli viesť k škode alebo ujme na strane Objednávateľa, ani neudelí žiadnu licenciu ani súhlas na žiadne použitie Projektového duševného vlastníctva žiadnej tretej strane.

11.6     Ak by akékoľvek materiály alebo dokumenty, ktoré Poskytovateľ poskytne alebo dodá Objednávateľovi, akékoľvek položky tvoriace Projektové duševné vlastníctvo alebo akékoľvek práce vykonané alebo metódy použité Poskytovateľom alebo akýmkoľvek subdodávateľom pri vykonávaní Prác alebo pri výsledkoch Prác porušovali akékoľvek Práva duševného vlastníctva tretích strán, Poskytovateľ zbaví zodpovednosti a odškodní Objednávateľa a akékoľvek Odškodnené osoby v súlade s ods. 10.8 za všetky náklady, poplatky a iné Straty, ktoré môžu vzniknúť z takého porušenia. Ak je v dôsledku takého porušenia znemožnená alebo obmedzená realizácia Prác alebo Projektu a ich napredovanie, Poskytovateľ na vlastné náklady a výdavky okamžite získa pre Objednávateľa právo pokračovať v realizácii Projektu, pričom ak Poskytovateľ nie je schopný získať takéto právo, na vlastné náklady a výdavky a v súlade s pokynmi Objednávateľa buď (a) nahradí položky predstavujúce porušenie rovnocennými neporušujúcimi položkami, alebo (b) upraví položky predstavujúce porušenie tak, aby neporušovali žiadne práva, a podľa potreby ich zabezpečí.

11.7     Poskytovateľ poskytne a udelí (a zabezpečí, aby jeho zamestnanci a subdodávatelia poskytli a udelili) Objednávateľovi neodvolateľnú, bezpodmienečnú, celosvetovú, postupiteľnú, sublicencovateľnú a nevýhradnú licenciu na používanie Duševného vlastníctva Poskytovateľa podľa vlastného uváženia Objednávateľa akýmikoľvek spôsobmi použitia na účely a v rozsahu, ktoré sú potrebné v súvislosti s prípravou a realizáciou Projektu, maximálne po dobu povolenú príslušnými Právnymi predpismi a bezplatne, alebo, ak to neumožňujú príslušné Právne predpisy, za 1 EUR alebo inú minimálnu protihodnotu požadovanú podľa takýchto Právnych predpisov (s výhradou ods. 11.4.3). Aby sa predišlo pochybnostiam, v prípade, že práva Duševného vlastníctva Poskytovateľa podliehajú autorským právam, licencia podľa tohto ods. 11.7 zahŕňa všetky spôsoby použitia uvedené v § 19 ods. 4 Autorského zákona. Poskytovateľ týmto udeľuje svoj výslovný súhlas s postúpením licencie a/alebo udelením sublicencie na základe licencie podľa tohto ods. 11.7 zo strany Objednávateľa.

11.8     Všetky Práva duševného vlastníctva uvedené v tomto článku 11 môže Objednávateľ voľne previesť na akékoľvek tretie strany v rozsahu, v akom mu budú poskytnuté a bez akéhokoľvek ďalšieho poplatku, okrem Odplaty splatnej podľa Zmluvy.

11.9     Poskytovateľ týmto vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že má právo platne udeliť (bez toho, aby bolo potrebné získať súhlasy alebo licencie tretích strán alebo ak sú potrebné, tak že takéto súhlasy a licencie Poskytovateľ získal alebo získa) licencie Objednávateľovi a plniť si povinnosti voči Objednávateľovi podľa tohto článku 11 a že výkon práv vyplývajúcich z takýchto licencií a iných práv udelených Objednávateľovi podľa tohto článku 11 nebude porušovať žiadne práva tretích strán.

12        Ukončenie zmluvy

12.1     Zmluvu možno ukončiť:

12.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán k dátumu účinnosti takej dohody alebo k dátumu uvedenému v takej dohode;

12.1.2 odstúpením Objednávateľa podľa ods. 12.2; alebo

12.1.3 odstúpením Poskytovateľa podľa ods. 12.3.

12.2     Odstúpenie zo strany Objednávateľa

12.2.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy doručením písomného odstúpenia Poskytovateľovi, pokiaľ to Zmluva výslovne stanovuje, alebo ak Poskytovateľ:

(i)        prestane vykonávať Práce alebo inak zjavne prejaví úmysel nepokračovať v plnení svojich povinností v súlade so Zmluvou;

(ii)       preruší postup Prác najmenej na desať (10) Pracovných dní z akéhokoľvek dôvodu, ktorý Zmluva nepovoľuje;

(iii)      nepokračuje v realizácii Prác v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy, pričom nie je možné zjednať nápravu takého neplnenia, alebo náprava nie je zabezpečená do desiatich (10) Pracovných dní, odkedy Objednávateľ oznámil túto skutočnosť Poskytovateľovi;

(iv)      nedodržiava alebo odmieta dodržiavať príslušné Právne predpisy, Pravidlá Sociálnej siete a/alebo pokyny Objednávateľa;

(v)       nedokončí Práce v lehote uvedenej v Zmluve, ani do piatich (5) Pracovných dní odo dňa, keď Objednávateľ požiadal Poskytovateľa o dokončenie Prác alebo o iný postup v súlade so Zmluvou;

(vi)      podľa názoru Objednávateľa sa zdá, že Poskytovateľ nebude schopný dokončiť Práce v termíne uvedenom v Zmluve;

(vii)     sa dostane do úpadku, insolvencie, alebo platobnej neschopnosti v zmysle príslušných Právnych predpisov, vstúpi do likvidácie, je voči nemu vydané rozhodnutie o vyhlásení konkurzu alebo je voči nemu prijatý akýkoľvek krok alebo podaný návrh na začatie konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo podobného konania;

(viii)     Profil prestane byť aktívny, je zablokovaný, pozastavený a/alebo akokoľvek ináč obmedzený;

(ix)      akékoľvek Ubezpečenie Poskytovateľa je pri poskytnutí nepravdivé alebo zavádzajúce;

(x)       porušuje príslušné ustanovenia ods. 5.3 a 15.8; alebo

(xi)      porušuje akúkoľvek inú podstatnú povinnosť vyplývajúcu z týchto VOP, príslušných Právnych predpisov alebo príslušných Pravidiel Sociálnej siete, alebo napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu porušuje akékoľvek iné povinnosti Poskytovateľa podľa týchto VOP, príslušných Právnych predpisov alebo príslušných Pravidiel Sociálnej siete.

12.2.2 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť Zmluvu bez udania dôvodu a bez vzniku akejkoľvek zodpovednosti písomnou výpoveďou doručenou Poskytovateľovi.

12.2.3 Ak má Objednávateľ v úmysle ukončiť Zmluvu odstúpením v súlade s ods. 12.2.1 alebo výpoveďou podľa ods. 12.2.2, môže ju ukončiť (i) s okamžitou účinnosťou pri doručení výpovede/odstúpenia Poskytovateľovi alebo (ii) s účinnosťou od neskoršieho dátumu uvedeného v takejto výpovedi/odstúpení.

12.2.4 Po ukončení Zmluvy Poskytovateľ bezodkladne (v každom prípade do piatich (5) Pracovných dní od takého ukončenia) (i) doručí Objednávateľovi už vykonané alebo vytvorené Dielo a (ii) na požiadanie poskytne Objednávateľovi podrobné písomné informácie o aktuálnom stave Prác a všetku súčinnosť potrebnú na to, aby mohol Objednávateľ vykonať nedokončené Práce alebo zabezpečiť ich vykonanie a riadne pokračovanie na účely dokončenia príslušného Projektu. Akékoľvek práva k Dielu (vrátane vlastníckeho práva a všetkých Práv duševného vlastníctva) si ponecháva Objednávateľ. V prípade ukončenia Zmluvy platia primerane povinnosti Poskytovateľa podľa ods. 8.1.2.

12.2.5 Po ukončení Zmluvy môže Objednávateľ dokončiť Práce sám alebo zabezpečiť, aby ich dokončil akýkoľvek iný subjekt alebo akákoľvek iná osoba, pričom môže použiť alebo poskytnúť na použitie príslušným tretím stranám akékoľvek už vyhotovené Dielo alebo akúkoľvek jeho časť a všetky súvisiace materiály, dokumenty a informácie.

12.2.6 Strany týmto výslovne vylučujú uplatnenie ustanovení § 351 ods. 2, § 543, 544 a 574 ods. 4 Obchodného zákonníka a dohodli sa, že po skončení Zmluvy budú všetky časti dokončených Prác ocenené v súlade so Zmluvou a Poskytovateľ nebude mať nárok na žiadnu inú odplatu než Odplatu v súvislosti s vykonávaním Prác ani plnením povinností podľa Zmluvy.

12.2.7 Po odstúpení od Zmluvy podľa ods. 12.2.1 má Poskytovateľ nárok len na čiastočnú úhradu Odplaty zodpovedajúcu čiastkovým cieľom/fázam Prác, ktoré sa riadne dokončili pred ukončením Zmluvy (ak sa plnenie a platba za Práce dohodli po určitých čiastkových cieľoch alebo za určité fázy). Bez toho aby bolo dotknuté právo Objednávateľa požadovať akúkoľvek zmluvnú pokutu alebo náhradu škody (a právo na započítanie akýchkoľvek nárokov Objednávateľa podľa Zmluvy) má Objednávateľ nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov a/alebo Strát, ktoré mu vznikli v dôsledku takého odstúpenia od Zmluvy alebo v súvislosti s ním, vrátane akýchkoľvek nákladov na zvýšené výdavky na dokončenie Služieb.

12.2.8 Po vypovedaní Zmluvy podľa ods. 12.2.2 má Poskytovateľ nárok na úhradu časti Odplaty zodpovedajúcej Prácam, ktoré sa riadne ukončili pred vypovedaním Zmluvy, ktoré doloží Poskytovateľ Objednávateľovi, ak si Poskytovateľ splnil svoje povinnosti podľa Zmluvy, najmä povinnosti podľa ods. 12.2.4. Objednávateľ nie je okrem uvedenej platby povinný nahradiť Poskytovateľovi žiadne náklady ani iné Straty, ktoré vznikli v dôsledku takého vypovedania Zmluvy alebo v súvislosti s ním.

12.2.9 Ustanovenia ods. 12.2.412.2.8 ostávajú v platnosti aj po vypovedaní Zmluvy a Poskytovateľ naďalej zodpovedá za akúkoľvek časť Prác uskutočnenú pred vypovedaním Zmluvy, akoby Zmluva nebola predčasne ukončená pred dokončením Prác a všetky práva Objednávateľa, ktoré by ostali v platnosti do riadneho dokončenia Prác, ostávajú primerane v platnosti. Rozhodnutie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy alebo vypovedať Zmluvu nemá vplyv na žiadne iné práva Objednávateľa podľa Zmluvy ani príslušných Právnych predpisov.

12.3     Odstúpenie zo strany Poskytovateľa

12.3.1 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy doručením písomného odstúpenia Objednávateľovi, pokiaľ to Zmluva výslovne stanovuje, alebo ak Objednávateľ:

(i)        je v omeškaní s plnením svojich platobných povinnosti podľa Zmluvy viac ako dvadsať (20) Pracovných dní a neplní si ich ani v dodatočnej lehote pätnástich (15) Pracovných dní od prijatia písomného oznámenia Poskytovateľa, v ktorom informuje Objednávateľa o takomto omeškaní a o zámere Poskytovateľa vypovedať Zmluvu; alebo

(ii)       neposkytne Poskytovateľovi súčinnosť predpokladanú podľa Zmluvy, ktorá je absolútne nevyhnutná na náležité plnenie Prác Poskytovateľa podľa Zmluvy, do pätnástich (15) Pracovných dní od prijatia písomného oznámenia Poskytovateľa, v ktorom informuje Objednávateľa o takomto neplnení a o zámere Poskytovateľa vypovedať Zmluvu, pričom toto neplnenie Objednávateľa by zabránilo včasnému dokončeniu Prác v lehotách uvedených v Zmluve, pokiaľ Objednávateľ nebude súhlasiť so zodpovedajúcim predĺžením týchto lehôt do pätnástich (15) Pracovných dní od prijatia písomného oznámenia Poskytovateľa uvedeného v tomto odseku.

12.3.2 Poskytovateľ môže na základe riadneho doručenia odstúpenia Objednávateľovi odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou k dátumu doručenia výpovede Objednávateľov alebo s účinnosťou od neskoršieho dátumu uvedeného v odstúpení.

12.3.3 Po odstúpení od Zmluvy podľa ods. 12.3.1 má Poskytovateľ nárok na úhradu časti Odplaty zodpovedajúcej Prácam, ktoré sa riadne dokončili pred vypovedaním Zmluvy a ktoré preukáže Objednávateľovi, pokiaľ si Poskytovateľ splnil svoje povinnosti podľa Zmluvy. Okrem uvedenej platby nie je Objednávateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi žiadne náklady ani iné Straty, ktoré mu vznikli v dôsledku takého vypovedania Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Ustanovenia tohto ods. 12.3.3 ostávajú v platnosti aj po vypovedaní Zmluvy, pričom sa primerane uplatňuje ods. 12.2.9.

12.3.4 Po odstúpení od Zmluvy podľa ods. 12.3.1 sa primerane uplatňujú ustanovenia ods. 12.2.412.2.6 a ods. 12.2.8 a 12.2.9.

13        Dôvernosť informácií

13.1     Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytnúť žiadnej tretej osobe a na žiadny účel (iný ako účel nevyhnutný na plnenie Zmluvy) nepoužiť ani nevyužiť akékoľvek informácie, (i) ktoré získa alebo už skôr získal v súvislosti s rokovaniami o Zmluve, (ii) obsiahnuté v Zmluve, (iii) týkajúce sa Projektu, (iv) týkajúce sa existencie a obsahu Zmluvy ani akýchkoľvek dokumentov, ktoré si Strany vymenili v súvislosti s Projektom a/alebo Zmluvou (ďalej len „Dôverné informácie“), okrem nasledujúcich prípadov: (i) s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa, (ii) v prípade kedy tak ukladajú ako povinnosť príslušné Právne predpisy, (iii) štatutárom a zamestnancom Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním Prác, (iv) v rozsahu výslovne povolenom v Zmluve. Na účely tohto článku 13 Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré:

13.1.1 sú v čase použitia alebo poskytnutia dostupné širokej verejnosti; alebo

13.1.2 sa stanú dostupné širokej verejnosti inak ako neoprávneným poskytnutím alebo použitím.

13.2     Poskytovateľ zabezpečí, aby jeho štatutári a zamestnanci neposkytli Dôverné informácie akejkoľvek inej osobe, nepoužili ani nevyužili ich na žiadny účel okrem prípadov výslovne povolených v tomto článku 13.

13.3     Poskytovateľ uzatvorením Zmluvy berie na vedomie a súhlasí, že všetky informácie alebo dokumenty týkajúce sa Projektu (okrem iného vrátane informácie, že sa o uskutočnení Projektu uvažuje) sú prísne dôverné (ďalej len „Informácie o Projekte“). Poskytovateľ neposkytne akejkoľvek nepovolenej osobe ani na žiadny účel nepoužije, ani nevyužije žiadne Informácie o Projekte, pokiaľ nezíska predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa.

14        Oznámenia

14.1     Všetky oznámenia, vyhlásenia, potvrdenia alebo iná komunikácia, ktorá sa má poskytnúť podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „Oznámenie“), musia byť v písomnej forme alebo vo forme e-mailu a v slovenskom alebo anglickom jazyku a musia byť doručené osobne, e-mailom, doporučenou poštou prvej triedy alebo kuriérom prostredníctvom medzinárodne uznávanej kuriérskej spoločnosti. Oznámenia sa doručia na doručovaciu adresu, osobám alebo na e-mailové adresy uvedené v Zmluve, alebo ak tieto údaje uvedené nebudú, do sídla Strany, ktorá je príjemcom príslušného Oznámenia, alebo na inú adresu, ktorú v dostatočnom predstihu písomne uvedie príjemca doručovateľovi. Žiadna Strana nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany zmeniť svoju adresu na doručenie Oznámení podľa tohto článku 14 na adresu mimo Slovenskej republiky.

14.2     Na účely tejto Zmluvy sa za deň doručenia akéhokoľvek Oznámenia považuje deň:

14.2.1 ktorý je päť (5) Pracovných dní po odoslaní zo štátu v rámci EÚ na príslušnú adresu v súlade s týmto článkom 14 v prípade doručenia ako doporučená zásielka 1. triedy;

14.2.2 keď bolo Oznámenie doručené na príslušnú adresu v súlade s týmto článkom 14, ak bolo doručené osobne alebo kuriérom; alebo

14.2.3 keď bolo Oznámenie doručené na príslušnú e-mailovú adresu v súlade s týmto článkom 14, po prijatí e-mailového potvrdenia príslušného príjemcu o prijatí tohto e-mailu (iného ako automaticky vygenerovanej odpovede); každá Strana, ktorá dostane od druhej Strany e-mail označený ako Oznámenie podľa tejto Zmluvy, je povinná na požiadanie potvrdiť jeho prijatie odosielateľovi.

15        Všeobecné ustanovenia

15.1     Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť slovenské súdy.

15.2     Každá Strana vyhotoví také dokumenty a vykoná také úkony, ktoré môžu byť primerane potrebné, alebo sa môžu vyžadovať na účely zabezpečenia platnosti Zmluvy a podľa potreby vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie, aby uvedené dokumenty vyhotovila a úkony vykonala akákoľvek príslušná tretia strana.

15.3     S výnimkou ustanovení ods. 7.1.3 nebudú mať okolnosti vylučujúce zodpovednosť vplyv na zodpovednosť Zmluvnej strany podľa Zmluvy.

15.4     Práva a prostriedky nápravy Objednávateľa uvedené v tejto Zmluve sú kumulatívne a nevylučujú žiadne iné práva ani prostriedky nápravy podľa príslušných Právnych predpisov ani inak. Objednávateľ nezodpovedá za žiadne Straty ani škody spôsobené na majetku Poskytovateľa prinesenom na miesto realizácie Projektu.

15.5     Ak je ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy neúčinné alebo nevykonateľné alebo sa takým stane, alebo bude vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú plne platné a účinné. V takom prípade sa neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradí ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá zámeru Strán a pôvodne želanému ekonomickému účelu neúčinného, neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia.

15.6     Po ukončení Zmluvy ostávajú účinné nasledujúce články: článok 11 (Duševné vlastníctvo), článok 13 (Dôverné informácie), ods. 15.1 (Rozhodné právo a riešenie sporov) a všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré podľa zámeru Strán alebo na základe svojej povahy alebo obsahu majú ostať účinné aj po ukončení Zmluvy.

15.7     Zmeny a doplnenia Zmluvy sa vykonajú výlučne písomne a budú riadne podpísané v mene oboch Strán.

15.8     Pokiaľ Zmluva neustanovuje inak, Poskytovateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nepostúpi ani neprevedie celý prospech zo Zmluvy ani jeho časť, ani žiadne svoje práva ani povinnosti podľa Zmluvy na žiadnu tretiu osobu.

15.9     Objednávateľ je oprávnený úplne alebo čiastočne postúpiť, previesť a/alebo založiť prospech zo Zmluvy a/alebo akékoľvek svoje práva a/alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy v prospech akejkoľvek tretej osoby a Poskytovateľ uzatvorením Zmluvy poskytuje svoj výslovný súhlas s takýmto úkonom a zaväzuje sa uzavrieť akékoľvek dokumenty, ktoré môže Objednávateľ požadovať v súvislosti s takýmto postúpením alebo prevodom.

15.10   Ak sa Strany nedohodli inak, ukončenie Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na (a) žiadne nároky ktorejkoľvek Strany, ktoré existovali v čase ukončenia, ani nároky, ktoré môžu vzniknúť po takomto ukončení v dôsledku akéhokoľvek konania alebo opomenutia pred takýmto ukončením, ani na (b) žiadne ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré v súlade s výslovným úmyslom Strán alebo vzhľadom na svoju povahu alebo obsah ostávajú v platnosti aj po ukončení Zmluvy.

15.11   Zmluva a príslušné ustanovenia týchto VOP obsahujú úplnú dohodu medzi Stranami v súvislosti s jej predmetom ku dňu uzatvorenia Zmluvy a Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dojednania medzi Stranami vo vzťahu k záležitostiam, ktoré upravuje. Na Zmluvu sa žiadnym spôsobom nevzťahujú žiadne obchodné ani iné všeobecné podmienky Poskytovateľa.

15.12   Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť v deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy.