Total rating: 5.0
08.08.2019
respekt vsetkym ludom, ktori pomahali pri odstranovani nasledkov jadrovej katastrofy a zaplatili zivotom, aby sme my mohli zit #Chernobyl #Ukraine
27
0
0
0
0